Polígono Haritzi, 13  20212 Olaberria (Gipuzkoa).

Tel. 943 88 09 79